IMG 0669 IMG 0697 SDC10884 SDC10886

Lleolir Ysgol Gynradd Peniel mewn ardal wledig rhyw dair milltir i'r gogledd o dre. Caerfyrddin. Agorwyd yr Ysgol bresennol mis Medi 2009. Mae'n gwasanaethu ardaloedd Peniel, Bronwydd, Rhydargaeau a Phont-ar-Sais. Mae'n ysgol categori 1 lle dysgir y rhan helaeth o'r cwricwlwm trwy gyfrwng y Gymraeg.

Croeso i Ysgol Peniel

 

HOLIADUR I RIENI

 

Nawr wedi cau.  Diolch am eich adborth.

 

 

Siarter Iaith

 

 

Info To Parents

                                  Cliciwch yma

 

Estyn

2015 Adroddiad - Cliciwch yma 


 


LLWYDDO GYDA'N GILYDD - SUCCEEDING TOGETHER 

Ein Gweledigaeth

Darparu plant i ddatblygu'r medrau, sgiliau, gwybodaeth anghenrheidiol i fod yn aelodau gofalus a defnyddiol o'n cymdeithas gyfnewidiol, tu fewn i amgylchedd hapus, sefydlog ac annog dilyniant trwy gamau datblygiad plentyn i fod yn ddysgwyr gydol oes. 

Amcanion

Amcanion ysgol Peniel yw:

  • Darparu cyfleoedd i bob disgybl i ddysgu ac i lwyddo.
  • Hybu datblygiad ysbrydol, moesol, cymdeithasol a diwylliannol y disgyblion ac i baratoi'r disgyblion ar gyfer cyfleoedd, cyfrifoldebau a phrofiadau bywyd.
  • Creu amgylchedd gofalgar, diogel er mwyn iddynt brofi hunan-barch uchel.
  • Datblygu cyfrifioldeb disgyblion tuag at yr amgylchedd.
  • Datblygu lle sicr i'r ysgol o fewn y gymuned leol.
  • Medru ymateb yn bositif i gyfleoedd a her y byd sy'n fuan newid.
  • Creu ymwybyddiaeth o'n treftadaeth a'n diwylliant a sicrhau'r mynediad i'r Cwricwlwm Cymreig.
  • Creu safon uchel o ddysgu a gwneud yn siŵr fod pob plentyn yn cael ei haddysgu ymhob agwedd o'r Cwricwlwm Cenedlaethol.
  • Datblygu ymwybyddiaeth disgyblion o bwysigrwydd byw'n iach.
  • Datblygu dealltwriaeth disgyblion o'r gymuned rhyngwladol.

 

Digwyddiadau

CLYBIAU TYMOR Y GWANWYN 2018

CLWB YR URDD

CYCHWYN 16/01/18 - 06/02/18
i blant y Derbyn a Bl. 1 a 2 (Aelodau'r Urdd yn Unig)
Pob dydd Mawrth 
3.30 - 4.30 y.p.

CLWB COGINIO I FLWYDDYN 3

Cychwyn 17/01/18 - 07/02/18

3.30 - 5.00 y.p.

 

CLWB TECHNOWYCH I FLWYDDYN 5

Cychwyn 17/01/18 am 4 wythnos

3.30 - 4.30 y.p. 

  

 

DYDDIADAU TYMHORAU YSGOLION