Cystadlaethau Chwaraeon


CYSTADLAETHAU 2017/2018

NETBALL COMPETITION

IMG 1104

 

TRAWSGWLAD

Da iawn i bawb a gymrodd rhan yn y traws gwlad yn erbyn ysgolion y sir, a llongyfarchiadau'n enwedig i Harry am ennill medal a Gwion am ddod yn y deg cyntaf!

 

TRAWSGWLAD HARRY TRAWSGWLAD GWION

 

GALA NOFIO'R URDD

Diolch i bob aelod a wnaeth gymryd rhan yng ngala Nofio'r Urdd. Braf oedd gweld cynrychiolaeth gref o'r Ysgol. Llongyfyrchiadau i Cai G am ddod yn 1af ac i Sioned am ddod yn 3ydd 

 

GALA NOFIO 2 GALA NOFIO 1

RYGBI URDD

Llongyfarchiadau i'r tîm Rygbi am ddod yn ail yn y twrnamaint!  Diolch i Mr. Wrigglesworth a Mr Phillips  am hyfforddi! Gwych!! 

IMG 0978

 

 

PÊL DROED YR URDD

Diolch i bawb a gymerodd rhan yng nghystadleuaeth bêl-droed yr Urdd. Chwaraeodd y ddau dîm o fechgyn a’r mm merched yn arbennig o dda gan gael cymysgwch o ganlyniadau: gemau cyfartal, ennill a cholli!

PÊL DROED URDD BECHGYN
PÊL DROED URDD MERCHED

 

 

CYSTADLAETHAU 2016/2017

CRICED YR URDD

Aeth tîm o ddosbarth Hafod i gystadlu yn rowndiau terfynol criced yr Urdd yng nghlwb criced Casnewydd. Cafodd y plant profiad gwych ac roedd pawb wedi chwarae yn arbennig.

‘Cefais i ddiwrnod hwylus iawn ac roedd y tîm wedi wneud ein gorau i ennill, roeddwn i’n hoffi bowlio plant arall allan.’ Scott  Bl.4

Dc7vtxfxuam2i2t 2 (1)

 

 

 

KWIK CRICED

Llongyfarchiadau i blant blynyddoedd pump a chwech am gystadlu yng nghystadleuaeth ‘Kwik Cricket’ ym Mronwydd. Chwaraeodd pawb yn arbennig o dda chwarae teg.

 

IMG 0722 (1) IMG 0717

 

TRAWSGWLAD

Roeddwn i, fy ffrindiau a phlant o flynyddoedd 3,4 5 a 6 wedi rhedeg mewn cystadleuaeth traws gwlad Dyfed. Cawsom hwyl yn loncian o gwmpas y cae.

 

 IMG 6169 IMG 6177
 IMG 6158 IMG 6155

 

PÊL RWYD

 

IMG 3671 2

PÊL DROED

IMG 5956   IMG 5964

 

NOFIO

Nofio1

 

CYSTADLAETHAU 2015/2016

ATHLETAU

Diolch i Guto, Rhufon ag Annabella am gynrychioli’r ysgol ym Mhencampwriaethau Athletau Ysgolion Cynradd, rhedodd y tri’n wych!

DSCN7033 DSCN7032 1  

 

TWRNAMAINT PÊL-DROED PARC WAUN DEW

Roedd plant blwyddyn 4,5 a 6 wedi cystadlu mewn twrnamaint pêl-droed ym Mharc Waundew. Cafodd bawb llawer o hwyl wrth chwarae yn erbyn ysgolion y Sir.  gan Callum  a Gwion

 

DSCN7102 DSCN7103

RAS Y MAER

Roedd llawer o blant ysgol Peniel wedi rhedeg Ras y Maer a chawsom lawer o hwyl wrth rhedeg o gwmpas y dref. Roedd  fy chwaer Annabella wedi dod yn drydydd a chafodd darian hefyd, felly da iawn iddi hi a phawb am gymryd rhan. gan Osian ag Amelia

 

DSCN7064 

CRICED

Llongyfarchiadau mawr i'r tîm criced a wnaeth gystadlu mor dda dydd Llun yn y tywydd braf! Roedd hi'n agos drychynllyd erbyn y diwedd gydag ond 6 rhediad o wahaniaeth. Anlwcus iawn felly o ran hynny ond 10 allan o 10 am yr ymdrech bois.

 

Kwik Cricket 2

TRAWSGWLAD

Wythnos ddiwethaf roedd plant o flynyddoedd 3,4,5 a 6 yn rhedeg traws gwlad yn erbyn ysgolion Dyfed.  Roedd tua 200 o blant yn cystadlu ym mhob ras, roedd yn anodd ond yn llawer o hwyl!   gan Meilyr and Amelia Bl.4

 

DSCN6841  DSCN6842  DSCN6852  DSCN6855 

 

PÊL DROED

 IMG 4337

 

Roedd digon o fechgyn ym  mlwyddyn 6 eleni i wneud 2 dîm felly bant a ni i’r Ganolfan Hamdden am fore o gystadlu gwych!  Cafodd y 2 dîm gemau cyffrous a da iawn iddyn nhw i gyd am roi o’u gorau glas.

 

GALA NOFIO

IMG 4249 (1)  IMG 4258 

 

Es i a fy ffrindiau o flwyddyn 3, 4, 5 a 6 i gystadleuaeth gala nofio'r Urdd. Yn gyntaf roedd angen i ni dwymo’r corff ac yna roedd yn amser i ddechrau ar y cystadlu.  Y ras gyntaf oedd y ras gyfnewid ac yna roedd y rasys unigol.  Nofiodd pawb yn dda, ond llongyfarchiadau mawr i Aled Conlon sydd wedi mynd trwyddo i’r rownd nesaf yng Nghaerdydd. Pob hwyl i ti Aled!   gan Angharad Bl5

 

PÊL RWYD YR URDD 

 DSCN2999

 

Pêl rwyd - Cawsom ni hwyl yn nhwrnamaint pêl-rwyd yr Urdd wrth i ni ennill sawl gêm, a chael rhai gemau cyfartal hefyd.  Cydweithiodd pawb yn dda wrth gystadlu.  Esme Bl 5

 

 

 

GYMNASTEG YR URDD

 Gymnasteg

 

Roeddwn i a fy ffrindiau wedi mynd i Lanelli er mwyn cystadlu yng nghystadleuaeth gymnasteg yr Urdd. Cawsom ni llawer o hwyl yn perfformio, ac roedden ni wedi ennill medalau am ddod yn ail.   Gan Emily, Bl5

 

 

RYGBI YR URDD

 Pel Rygbi

Da iawn i fechgyn Bl. 5 a 6 am gystadlu yn nhwrnamaint rygbi’r Urdd yn San Clêr.  Ymdrech dda gan bawb.

TRAWSGWLAD

 DSCN5918 DSCN5908  DSCN5906  DSCN5919

 

Roeddwn i a phlant eraill o flynyddoedd 3, 4, 5 a 6 wedi rhedeg o gwmpas cae Nantyci, ac roedd pawb wedi ymdrechu’n dda.  Roeddwn yn hapus iawn gan fy mod i wedi ennill medal am ddod yn seithfed.   Rhufon Bl6

 

 

 

Lluniau Gweithgareddau/Cystadlaethau Chwaraeon  2014/2015 

PÊL DROED YNG NGHLWB PÊL DROED TREF CAERFYRDDIN 2015

DSCN2304

Blwyddyn 5 a 6

DSCN2307

Blwyddyn 3 a 4

ATHLETAU

DSCN5224  DSCN5225  DSCN5226

TRAWSGWLAD

Traws Gwlad 2     DSCN5097

SGIO

IMG_0206

1AF - CARI 

   

 GYMNASTEG YR URDD

 DSCN4024

 

 GALA NOFIO'R URDD    

DSCN4029 DSCN4030

 

RAS Y MAER 2015

 

DSCN5228

 

 RYGBI URDD

       

IMG 0360       

        

CRICED URDD

 Criced Bl 3 A 4

HOCI

 IMG 0431